Karta zgłoszeniowa
Uwaga! w szkoleniach moga uczestniczyć studenci, absolwenci (do 12mcy od ukonczenia studiow), doktoranci zameldowani na stale lub tymczasowo na terenie woj. świętokrzyskiego
1. Nazwisko*
2. Imię*
3. Płeć*
0.brak odpowiedzi
1.Kobieta
2.Mężczyzna
4. Nr PESEL
5. Wiek w latach*
Adres zameldowania:
6. ulica*
7. nr domu*
8. nr lokalu*
9. kod pocztowy*
10. miejscowość*
11. powiat*
12. województwo*
Dane kontaktowe
13. numer telefonu stacjonarnego*
14. numer telefonu komórkowego*
15. e-mail*
Dane uzupełniające
16. Status beneficjenta*
0.brak odpowiedzi
1.Student
2.Absolwent (w okresie 12 miesięcy od ukończenia studiów)
3.Doktorant
17. wykształcenie*
0.brak odpowiedzi
1.wyższe
2.średnie
3.ponadgimnazjalne
4.gimnazjalne
5.podstawowe
6.brak
18. Zakres oczekiwanego wsparcia*
0.brak odpowiedzi
1.Informacja
2.Szkolenie
3.Preinkubacja
19. Krotki opis planowanej firmy*
(max 200znakow)
20. Analiza rynku i konkurencji*
(max 150 znakow)
*  - pole wymagane aby ankieta została poprawnie zapisana
Grono Targowe Kielce 2021