O projekcie

Celem ogólnym projektu jest promocja postaw proprzedsiębiorczych wśród 500 osobowej grupy studentów, absolwentów i doktorantów, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wykształcone społeczeństwo z wysokim poziomem kwalifikacji, aktywnością i mobilnością zawodową, stanowi fundament konkurencyjności, atrakcyjności i sukcesu w zglobalizowanym świecie. System edukacji jest jednym z najważniejszych filarów budowania zasobów ludzkich w nowoczesnym społeczeństwie wiedzy.

Młodzi, dobrze wykształceni Polacy chcący otworzyć w kraju swoje przedsiębiorstwo trafiają na szereg trudności i niedogodności. Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że zaledwie 6% absolwentów uczelni wyższych otwiera swoją działalność. Biurokracja, zawiłe procedury, wysokie opłaty przy zakładaniu i prowadzeniu firmy, oraz brak praktycznej edukacji w zakresie przedsiębiorczości skutecznie zniechęcają kreatywnych młodych ludzi do zakładania własnych firm.

Jak wynika z przeprowadzonych przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Kielcach, badań na 300 osobowej próbie osób studiujących; 65% z nich jest zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej po zakończeniu nauki na uczelni, tyle samo chciałoby skorzystać z preinkubacji firmy twierdząc, że zwiększyłoby to możliwość odniesienia sukcesu przez ich firmę. Aż 70% przebadanych stwierdziło, że największą przeszkodą w prowadzeniu firmy są zawiłości i niedostateczna wiedza na temat działalności rynkowej. Biorąc powyższe pod uwagę, Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce" opracowała założenia projektu, które skutecznie niwelują problemy z efektywnym startem młodych ludzi w przedsiębiorczość.

Celem dotarcia z ofertą projektu do szerokiej rzeszy potencjalnych beneficjentów, zrealizowane zostaną spotkania informacyjno - promocyjne. Zadaniem tych pierwszych działań merytorycznych będzie "wyłowienie" osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach z przedsiębiorczości i otwarciem firmy w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Na spotkaniach tych zostanie przedstawiona oferta projektu oraz zasady preinkubacji firm w AIP. Projekt zakłada realizację 20 spotkań (25 osób x 2 h) informacyjno - promocyjnych dla 500 beneficjentów.

Grono Targowe Kielce 2021